Darmowy zwrot w ciągu 100 dni
Wysyłka w 24h
Bezpłatna przesyłka od 299 zł
Tryb offline

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest CARPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul.Krzycka 105 / 10, 53-019 Wrocław, Polska 
NIP 8992852838 
2. Konkurs zwany jest dalej: „Konkursem”, a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin). 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony: 
a. na portalu społecznościowym Instagram;  
b. przy użyciu fanpage’a Organizatora (dalej: „Fanpage”) pod adresem: https://www.instagram.com/carpeto_pl/; 
c. w terminie od dnia 28.03.2023 do dnia 02.04.2023 do godz. 23:59
d. poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie na Instagramie posta informującego o Konkursie i zawierającego odnośnik do Regulaminu; 
4. Czas trwania Konkursu, o którym mowa powyżej nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. 
5. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez Instagram, a zatem Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem. 
6. Wszelkie pytania, reklamacje lub sugestie należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na stronie na Instagramie. 
7. Uczestnik prowadząc jakąkolwiek korespondencję z Organizatorem (za pośrednictwem Instagram) powinien na wszelki wypadek sprawdzić również folder „Inne” i „Filtrowane” (lub analogiczne, w zależności od wersji językowej w jakiej Uczestnik korzysta z serwisu Instagram). 
8. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski. 
9. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie. 
10. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca). 
11. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). 
12. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). 
13. Biorąc udział w Konkursie poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że: 
a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść; 
b. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób wynikający z Regulaminu; 
c. w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie przez Organizatora na Stronie na Instagramie danych osobowych identyfikujących Uczestnika (Nazwy Użytkownika Instagramu); 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik). 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek: 
a. posiadanie statusu osoby fizycznej; 
b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie; 
c. posiadanie aktywnego konta na Instagramie, niezablokowanego czasowo lub trwale przez Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagrama. 
d. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie; 
e. poprawne wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w Poście Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane w formie i terminie wynikającym z Regulaminu. 
3. Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2 nie będą w ogóle traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie. 
4. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne. 
5. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu. 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: 
a. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostaję z Organizatorem w stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym; 
b. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora; 
c. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. 

§ 3. Przebieg Konkursu 

1. Pierwszego dnia Konkursu (tj. 28.03.2023) na Stronie na Instagramie zostanie opublikowany Post Konkursowy wraz z Regulaminem. 
2. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od momentu opublikowania Posta Konkursowego do dnia 02.04.2023 do godz. 23:59. 
3. Każde zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem Zgłoszenie Konkursowe zostanie przyjęte,
4. Wyłonienie Zwycięzców następuje na podstawie decyzji Organizatora, 
5. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swojej Stronie na Instagramie, ogłaszając Zwycięzcę do 7 dni po zakończeniu Konkursu pod zwycięskim komentarzem w Poście Konkursowym. 

§ 4. Nagroda 

1. Nagrodami w Konkursie są. 
1 - Bon z kodem rabatowym w wysokości 200 zł o ważności do 31.12.2023 23:59  do wykorzystania w sklepie internetowym carpeto.pl  
2 - Bon z kodem rabatowym w wysokości 200 zł o ważności do 31.12.2023 23:59  do wykorzystania w sklepie internetowym carpeto.pl 
3 - Bon z kodem rabatowym w wysokości 200 zł o ważności do 31.12.2023 23:59  do wykorzystania w sklepie internetowym carpeto.pl 
Liczba nagród: 3. 
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Obdarowywanym. 
3. Nazwa Użytkownika Instagramu, który zostanie Zwycięzcą zostanie opublikowane na profilu po zakończeniu Konkursu. 
4. Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.). 
5. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 7) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Instagrama. 
6. Wiadomość Zwycięzcy do Organizatora, o której mowa w ust. 8 powinna zostać wysłana w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy na Stronie na Instagramie, za pośrednictwem prywatnej wiadomości. 
7. Wskazany powyżej termin jest terminem rekomendowanym celem usprawnienia przeprowadzenia Konkursu. 
8. Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu. 
9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zwycięzca otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę pienię̨żną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej: Nagroda dodatkowa). 
10. Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 
11. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
12. Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu okresu 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zakończenia Konkursu i nie przekaże Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Instagram. 

§ 5. Dodatkowe informacje, odpowiedzialność Uczestnika 1. Korzystanie z Instagramu może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że: 
a. Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 
b. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Instagramem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet; 
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie profilu zawierającego Konkurs w serwisie Instagram, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 
3. Organizator informuje, że Komentarze na Stronie na Instagramie nie służą do kontaktu z Organizatorem. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 6 Regulaminu. 
4. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych: 
a. mogących być uznanym za spam; 
b. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym, 
c. naruszających przekonania religijne; 
d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym; 
e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe; 
f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści, 
g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich; 
h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich; 
i. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem; 
5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Instagram. 
6. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej. 

§ 6. Dane osobowe 

1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji. 
2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie: 
a. Imię; 
b. nazwisko; 
c. nazwa użytkownika na Instagramie; 
(dalej: Dane osobowe). 


3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu 
4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga): 
5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa; 
6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/ 
7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub odbiór Nagrody. 
8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany. 
9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie. 
10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Instagramie lub imienia i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Instagramu. 
11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie. 
12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Konkursu danych osobowych przez [CARPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Krzycka 105 / 10, 53-019 Wrocław, Polska F.H. Jakub Studziński Jacentów 20 26-230 Radoszyce Polska NIP: 6581980373]. 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na Stronie na Instagram. 
2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia. 
3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. 
4. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze stanowiskiem Organizatora. 
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środka wybranego przez Uczestnika do kontaktu z Organizatorem lub innego zwyczajowo przyjętego, a wskazanego w treści reklamacji. 
6. Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Profilu na Instagramie przez cały czas trwania Konkursu w formie umożliwiającej samodzielne pobranie tekstu Regulaminu na urządzenie Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu. 
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.